/** * The base configurations of the WordPress. * * This file has the following configurations: MySQL settings, Table Prefix, * Secret Keys, WordPress Language, and ABSPATH. You can find more information * by visiting {@link http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php Editing * wp-config.php} Codex page. You can get the MySQL settings from your web host. * * This file is used by the wp-config.php creation script during the * installation. You don't have to use the web site, you can just copy this file * to "wp-config.php" and fill in the values. * * @package WordPress */ // ** MySQL ayarları - Bu bilgileri sunucunuzdan alabilirsiniz ** // /** WordPress için kullanılacak veritabanının adı */ define('DB_NAME', 'ksatan_wpilan'); /** MySQL veritabanı kullanıcısı */ define('DB_USER', 'ksatan_elkom'); /** MySQL veritabanı parolası */ define('DB_PASSWORD', '123123Elkom**'); /** MySQL sunucusu */ define('DB_HOST', 'localhost'); /** Yaratılacak tablolar için veritabanı karakter seti. */ define('DB_CHARSET', 'utf8'); /** Veritabanı karşılaştırma tipi. Herhangi bir şüpheniz varsa bu değeri değiştirmeyin. */ define('DB_COLLATE', ''); /**#@+ * Eşsiz doğrulama anahtarları. * * Her anahtar farklı bir karakter kümesi olmalı! * {@link http://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt WordPress.org secret-key service} servisini kullanarak yaratabilirsiniz. * Çerezleri geçersiz kılmak için istediğiniz zaman bu değerleri değiştirebilirsiniz. Bu tüm kullanıcıların tekrar giriş yapmasını gerektirecektir. * * @since 2.6.0 */ define('AUTH_KEY', '$qx72-@k.;,(PfCi3;+&x-nT&i+!+tA~}YMwl*I2P<~=)gyV1 gmpkvgq>4I) Fatal error: Call to undefined function wp() in /home/ksatan/domains/kompresorsatanlar.com/public_html/wp-blog-header.php on line 18